máy bơm công nghiệp - băng tải - bơm ebara - bơm chìm nước thải - bơm nước thải bơm pentax bơm nước bơm tsurumi bơm nước nóng máy bơm bơm vertix bơm cứu hỏa

08:26 ICT Thứ tư, 02/12/2015

DANH MỤC WEBSITE

LIÊN KẾT WEBSITE

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

 

Công báo Hải Dương

 

 

 

 

 

Trang nhất » Tin Tức » Sáng kiến - Kinh nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: "Một số giải pháp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân"

Thứ hai - 16/12/2013 10:02
Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu Đề tài: "Một số giải pháp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân" đã được UBND huyện ra Quyết định công nhận số 686/QĐ-UBND ngày 04/12/2013.
Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: "Một số giải pháp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân"

Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: "Một số giải pháp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân"

MỞ ĐẦU

Quá trình đổi mới đất nước, xây dựng “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” và một “xã hội công dân” đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, xây dựng một xã hội trong đó mọi người đều có ý thức tôn trọng pháp luật, tự nguyện tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có tinh thần bảo vệ pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật.

Để thực hiện mục tiêu này, song song với việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, một trong những vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt là phải đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật cho mọi người nhất là với người dân địa phương trong điều kiện tiếp cậm với hệ thống pháp luật còn ít.

Nhà nước ta đã chủ trương đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường. Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ V, khẳng định: “ Các cấp uỷ Đảng, các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể phải thường xuyên giải thích pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, đưa việc giáo dục pháp luật vào các trường học, các cấp học, xây dựng ý thức sống có pháp luật và tôn trọng pháp luật”.

Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đã xác định rõ phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 A -  ĐẶT VẤN ĐỀ

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

 1. Cơ sở lý luận.

Xuất phát từ mục tiêu tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, ngay từ đầu những năm 80, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành các Nghị quyết quan trọng của Đảng từ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V,VI,VII đều đã thể hiện nhất quán chủ trương đó và nhấn mạnh vai trò của phổ biến giáo dục pháp luật trong quá trình xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ V, khẳng định: “ Các cấp uỷ Đảng, các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể phải thường xuyên giải thích pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, đưa việc giáo dục pháp luật vào các trường học, các cấp học, xây dựng ý thức sống có pháp luật và tôn trọng pháp luật”.

Điều quan trọng để phát huy dân chủ là xây đựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN, nâng cao trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân. Thường xuyên giáo dục pháp luật, xây dựng ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong nhân dân.”  (Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VII, nhà xuất bản Sự thật Hà nội - 1991)

Điều 31- Hiến pháp năm 1992 quy định :

“Nhà nước ta tạo điều kiện để công dân phát triển toàn diện, giáo dục ý thức công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật,..”.

          2. Cở sở thực tiễn.

2.1. Vị trí, vai trò của phổ biến, giáo dục pháp luật

Phổ biến, giáo dục pháp luật có vị trí, vai trò quan trọng, thể hiện rõ nét trên hai khía cạnh sau:

          Thứ nhất, Phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. Vai trò này bắt nguồn từ vai trò và giá trị xã hội của pháp luật. Một trong những vai trò cơ bản của pháp luật trong đời sống nhà nước, đời sống xã hội là: pháp luật là cơ sở để thiết lập, củng cố và tăng cường quyền lực nhà nước. Một nguyên lý đã được khẳng định là nhà nước không thể tồn tại thiếu pháp luật và pháp luật không thể phát huy hiệu lực của mình nếu không có sức mạnh của bộ máy nhà nước. Thông qua quyền lực nhà nước, pháp luật mới có thể phát huy tác dụng trong đời sống xã hội, phát huy vai trò quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. Hệ thống pháp luật là “con đường”, là cái “khung pháp lý” do Nhà nước vạch ra để mọi tổ chức, mọi công dân dựa vào đó mà tổ chức, hoạt động và phát triển. Phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần đem lại cho mọi người có trí thức pháp luật, xây dựng tình cảm pháp luật đúng đắn và có hành vi hợp pháp, biết sử dụng pháp luật làm phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.

Thứ hai, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao ý thức pháp luật, văn hoá pháp lý của mọi thành viên trong xã hội trong đó có học sinh, sinh viên. Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề củng cố, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ở nước ta đang là một vấn đề cấp thiết. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, thực hiện Nhà nước quản lý bằng pháp luật, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, Đại hội Đảng lần thứ VII đã khẳng định: “điều kiện quan trọng để phát huy dân chủ là xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao dân trí, trình độ hiểu biết pháp luật và ý thức pháp luật của nhân dân”. Để củng cố và tăng cường pháp chế đòi hỏi phải áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ trong đó có việc nâng cao trình độ văn hoá pháp lý, xây dựng ý thức pháp luật ở mỗi người dân. Chỉ khi nào trong xã hội mọi công dân đều có ý thức pháp luật, luôn tuân thủ pháp luật và có hành vi phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của hệ thống pháp luật, mới có thể thực hiện quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật và điều này chỉ có thể hình thành và thực hiện được trên cơ sở tiến hành giáo dục pháp luật.

2.2. Mục đích của phổ biến, giáo dục pháp luật

- Hình thành, làm sâu sắc và từng bước mở rộng hệ thống tri thức pháp luật cho đối tượng.

Thông qua phổ biến, giáo dục pháp luật, người phổ biến, giáo dục được trang bị những tri thức cơ bản về pháp luật như giá trị của pháp luật, vai trò điều chỉnh của pháp luật, các chuẩn mực pháp luật trong từng lĩnh vực đời sống.

Hình thành tri thức pháp luật là nền móng cơ bản để xây dựng tình cảm pháp luật. Trên cơ sở kiến thức pháp luật được trang bị đã hình thành mở rộng và làm sâu sắc tri thức pháp luật, giúp người học am hiểu hơn về pháp luật và biết cách đánh giá một cách đúng đắn các hành vi pháp lý. Tri thức pháp luật góp phần định hướng cho lòng tin đúng đắn vào các giá trị của pháp luật, tạo cơ sở hình thành hành vi hợp pháp ở mỗi cá nhân.

Tri thức pháp luật giúp con người điều khiển, kiềm chế hành vi của mình trên cơ sở các chuẩn mực pháp lý, tri thức pháp luật đã nhận thức được.

Các hành vi phù hợp với pháp luật chỉ được hình thành trên cơ sở nhận thức đúng, có niềm tin và có tình cảm đúng đắn đối với pháp luật.

- Hình thành, bồi dưỡng, phát triển niềm tin pháp luật cho đối tuợng.

Niềm tin vào pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng hành vi. Lòng tin vững chắc vào pháp luật là cơ sở để hình thành động cơ của hành vi hợp pháp. Trong cuộc sống, có nhiều trường hợp những người có kiến thức pháp luật nhưng không có lòng tin vào pháp luật, sẵn sàng chà đạp lên pháp luật, lợi dụng kẽ hở của pháp luật để trục lợi. Khi con người tin vào tính công bằng của những đòi hỏi của quy phạm pháp luật thì không cần một sự tác động bổ sung nào của Nhà nước để thực hiện những đòi hỏi đó. Có lòng tin vào tính công bằng của pháp luật, con người sẽ có hành vi phù hợp với các đòi hỏi của pháp luật một cách độc lập, tự nguyện.

Niềm tin pháp luật được xây dụng trên cơ sở:                

+ Giáo dục tình cảm công bằng. Nói đến pháp luật là nói đến sự công bằng. Giáo dục tình cảm công bằng là giáo dục cho con người biết cách đánh giá các quy phạm pháp luật, biết cách xác định, đánh giá các tiêu chuẩn về tính công bằng của pháp luật để tự đánh giá hành vi của mình, biết quan hệ với người khác và với chính mình bằng các quy phạm pháp luật.

+ Giáo dục tình cảm trách nhiệm là giáo dục ý thức về nghĩa vụ pháp lý.  Giáo dục tình cảm trách nhiệm nhằm hình thành ý thức tuân thủ pháp luật – một nguyên tắc xử sự của công dân trong mối quan hệ với nhau và với các cơ quan Nhà nước. Giáo dục tình cảm trách nhiệm làm cho người được giáo dục nhận thức được rằng mọi việc làm, mọi hành vi của mình phải dựa trên cơ sở pháp luật và trong khuôn khổ pháp luật cho phép. 

+ Giáo dục ý thức đấu tranh không khoan nhượng đối với những biểu hiện vi phạm pháp luật, chống đối pháp luật, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.

- Giáo dục ý thức nhân cách, rèn luyện thói quen, hành vi tuân thủ pháp luật cho đối tượng.

Phổ biến, giáo dục pháp luật là nhằm hình thành ý thức pháp luật trong mỗi công dân. Kết quả cuối cùng của phổ biến, giáo dục pháp luật phải được thể hiện ở hành vi xử sự phù hợp pháp luật của các công dân. Giáo dục tri thức pháp luật, bồi dưỡng niềm tin pháp luật là tiền đề để giáo dục ý thức nhân cách rèn luyện thói quen, hành vi tuân thủ pháp luật hình thành động cơ và hành vi tích cực pháp luật. Những hành vi hợp pháp của mỗi người thường biểu hiện qua các việc làm như :

+  Tuân thủ các quy phạm pháp luật. Kiềm chế không thực hiện các điều pháp luật cấm.

+  Thực hiện đúng và đầy đủ quyền và nghĩa vụ pháp lý của công dân.

+  Biết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; biết vậndụng pháp luật để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân khi bị xâm phạm.

Mục đích cuối cùng của phổ biến, giáo dục pháp luật là nhằm hình thành ở mỗi thành viên xã hội ý thức pháp luật bền vững.

II. KHÁI QUÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM, THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

1. Thực trạng:

Công tác PBGDPL vẫn chưa ngang tầm với việc quản lý xã hội bằng pháp luật, chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ và rộng khắp, còn thiếu cơ chế, kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành từ xã đến các đơn vị để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội đối với công tác này. Mặt khác:

       - Đội ngũ  tuyên truyền viên pháp luật xã hầu hết là kiêm nhiệm nên từng nơi, từng lúc việc nghiên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền cũng như việc tham gia các buổi, đợt triển khai công tác PBGDPL xuống các đơn vị và các đoàn thể còn hạn chế, thiếu đồng bộ dẫn đến hiệu quả chưa cao.         

       - Một số đồng chí cán bộ các ngành chưa quan tâm đúng mức, chưa quán triệt các văn bản luật mới ban hành cho cán bộ hội viên, tổ chức, đơn vị mình.

     - Sự phối hợp giữa các ngành, các đơn vị còn thiếu chặt chẽ trong công tác PBGDPL và coi đây là một nhiệm vụ độc lập của cán bộ Tư pháp.    

2. Thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi

          - Cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước được củng cố, kiện toàn; nhiều cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ; chất lượng hoạt động ngày một nâng lên.

          - Ban chỉ đạo phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của xã,  đã thể hiện được vai trò liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

          - Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật không ngừng được đổi mới, với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, nội dung tuyên truyền đã bám sát vào thực tiễn cuộc sống, phục vụ kịp thời việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu của mỗi cơ quan, ban ngành, địa phương, tính hình thức trong công tác tuyên truyền đã được đẩy lùi. Nguồn kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được  chính quyền quan tâm đầu tư.

          - Trình độ, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân được nâng lên một bước, các hành vi vi phạm pháp luật ngày càng giảm dần, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

b.Khó khăn

- Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của xã tuy đã được thành lập, song quy mô và chất lượng tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mang lại hiệu quả chưa cao, chưa theo kịp yêu cầu đòi hỏi trong tình hình mới. Việc phổ biến các văn bản pháp luật chỉ mới đến đội ngũ cán bộ và mang tính hình thức, chưa tạo được chuyển biến đáng kể đến nhận thức và ý thức của nhân dân.

- Việc triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật của một số ngành đoàn thể, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc. Một số văn bản pháp luật chưa thực sự triển khai đến tận cán bộ và nhân dân ở đơn vị. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn chưa thực sự chủ động thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vẫn còn trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

          III. CÁC HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Tiêu chí lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

1.1. Tính phù hợp giữa hình thức tuyên truyền với đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật

Hiểu biết và nhận thức của các đối tượng khác nhau trong xã hội là không giống nhau, do đó khi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cần phải xuất phát từ những yếu tố sau:

- Yêu cầu phổ biến của nội dung quy định pháp luật cần phổ biến đến đối tượng nhóm dân cư xác định;

- Trình độ văn hóa và nhận thức của đối tượng được phổ biến;

- Điều kiện kinh tế, địa lý và hoàn cảnh thực tế của đối tượng, địa bàn;

- Điều kiện năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hiện có.

1.2. Tính khả thi của hình thức tuyên truyền với điều kiện của địa bàn thực hiện

Phổ biến, giáo dục pháp luật là hoạt động mang tính thường xuyên, lâu dài, do đó khi tiến hành tuyên truyền phổ biến pháp luật cần phải tính đến tính khả thi trong điều kiện thực tế tại địa bàn thực hiện. Cụ thể là cần quan tâm đến những yếu tố sau :

- Hình thức tuyên truyền được lựa chọn có sử dụng được các phương tiện tuyên truyền (sách, báo, đài truyền thanh…), huy động sự tham gia của lực lượng thực hiện tuyên truyền (tuyên truyền viên pháp luật, báo cáo viên pháp luật, hòa giải viên…) hiện có của địa phương không?

- Hình thức tuyên truyền lựa chọn sẽ được thực hiện ở đâu? Bao nhiêu lần?

- Điều kiện địa lý kinh tế, trang thiết bị tại địa bàn để có thể sử dụng phục vụ cho hình thức tuyên truyền đã lựa chọn có thuận tiện không?

1.3. Tính hiệu quả của hình thức tuyên truyền 

- Số lượng người được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật? Sự tham gia của đối tượng cần tập trung tuyên truyền?

- Tác động của những nội dung pháp luật tuyên truyền đối với việc thực hiện pháp luật, thực hiện các chính sách của nhà nước tại địa bàn tuyên truyền.

- Mức độ tăng, giảm của việc khiếu nại, tố cáo của công dân? Mức độ, chất lượng của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân?

- Mức độ quan tâm của người dân tại địa bàn tuyên truyền đối với vấn đề pháp luật.

2. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Qua tổng kết việc thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật các năm, các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp, các ngành trong xã cho thấy hiện nay có nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được vận dụng một cách sáng tạo, hiệu quả, trong đó nổi lên một số hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu sau:

- Phổ biến pháp luật thông qua tuyên truyền miệng (phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp);

- Phổ biến pháp luật thông qua biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật, tờ rơi, tờ gấp; Pa nô, áp phích...;

- Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật;

- Phổ biến pháp luật thông qua tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ pháp luật;

- Phổ biến pháp luật thông qua việc xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật ở xã, các thôn; tủ sách, ngăn sách pháp luật tại cơ quan, trường học...

- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của Chi hội luật gia;

- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở;

- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các loại hình văn hóa, văn nghệ (đặc biệt là các loại hình sinh hoạt văn hóa truyền thống) và hình thức sân khấu;

- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các trung tâm học tập cộng đồng;

- Phổ biến pháp luật thông qua tổ chức sinh hoạt ‘Ngày pháp luật’…

IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Về kiến thức pháp luật

Để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, người cán bộ cần phải:

- Có kiến thức hiểu biết pháp luật nói chung, kiến thức xã hội rộng; hiểu biết về đối tượng tuyên truyền ; khi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần dự kiến trước được các tình huống, các câu hỏi người nghe đưa ra để chuẩn bị phương án trả lời thích hợp giúp cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt được hiệu quả, chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu của người được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Nắm vững những vấn đề liên quan đến lĩnh vực mà các văn bản pháp luật điều chỉnh;

- Hiểu được ý nghĩa, bản chất pháp lý của vấn đề mà các văn bản điều chỉnh, sự cần thiết phải ban hành văn bản;

- Hiểu rõ đối tượng, phạm vi, nội dung điều chỉnh của văn bản;

- Hiểu rõ ý nghĩa của các quy phạm, tác dụng điều chỉnh của từng quy phạm, các chế tài…

2. Về kỹ năng

- Kỹ năng tìm hiểu: nắm vững đối tượng bằng cách trao đổi trực tiếp hoặc dùng phiếu thăm dò;

- Kỹ năng lắng nghe: chú ý lắng nghe, không ngắt lời, tỏ thái độ quan tâm đến những vấn đề người được tuyên truyền trao đổi; tránh nói nhiều hoặc tỏ thái độ thờ ơ; khuyến khích người nghe phát biểu ý kiến;

- Kỹ năng quan sát: sử dụng các giác quan như mắt nhìn, tai nghe hoặc quan sát một cách kín đáo…

- Kỹ năng truyền đạt: sử dụng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng, phù hợp, kết hợp, nêu các ví dụ cụ thể, gần gũi…

- Kỹ năng động viên : dùng lời nói, ánh mắt để động viên; thông cảm với người được truyền thông; động viên, thu hút những người rụt rè tham gia…

3. Các yêu cầu khác:

- Có sự nhiệt tình, tâm huyết, tận tụy;

- Có khả năng nói và viết;

- Có khả năng hòa đồng và giao tiếp;

- Có kiến thức nhất định về tâm lý học tuyên truyền;

- Có hiểu biết về văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện xã hội của mỗi địa bàn.

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

*. Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến GDPL trong nhân dân.

1. Phương hướng nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Để nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân cần:

- Coi trọng và xây dựng nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Quán triệt quan điểm, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ văn hóa pháp lýcho công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tạo cơ chế phối hợp giữa cán bộ phụ trách Tư pháp với các cấp các ngành của địa phương trong giáo dục pháp luật cho cán bộ hội viên và nhân dân.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp  cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa chuyên môn và các đoàn thể (như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh.... trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức; lồng ghép các hoạt động nhằm phổ biến kiến thức pháp luật cho nhân dân.

- Đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo tính tích cực, chủ động trong việc tìm hiểu, nhận thức bằng nhiều hình thức khác nhau như hình thức sân khấu hóa, áp dụng các phương thức hiện đại trong việc tuyền tải thông tin, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, phổ biến các văn bản Luật mới ban hành....Qua đó, hình thành ý thức tự giác, thói quen học tập nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, sống học tập và làm việc theo pháp luật trong Đoàn viên, hội viên và nhân dân. 

Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai trên diện rộng những hình thức mới đang phát huy hiệu quả trên thực tế như mạng internet, xây dựng Chuyên mục phổ biến pháp luật.

Lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng sao cho  có hiệu quả.

2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp trên; thường xuyên có kế hoạch, các văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân...

- Nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các ngành đoàn thể địa phương đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Thực tiễn cho thấy những thành công cũng như hạn chế đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đều xuất phát từ nhận thức của người dân. Vì thế, các cấp các ngành các đơn vị, cần làm tốt công tác giáo dục, làm rõ vị trí, vai trò của công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với việc nâng cao ý thức, điều chỉnh hành vi chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Công tác này phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên của các cấp các ngành, cac đơn vị.

- Phát huy vai trò của người làm công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương. Phải thường xuyên kiện toàn, bảo đảm đủ thành phần, có quy chế làm việc rõ ràng để hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phải làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thường xuyên tham mưu, hướng dẫn các ban ngành đoàn thể, các đơn vị triển khai các kế hoạch, nội dung tuyên truyền phù hợp nội dung và tình hình mới.

- Tăng cường cả về số lượng và chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của địa phương. Cần có kế hoạch bố trí, bồi dưỡng nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ này trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật. Việc cung cấp thông tin pháp luật, tài liệu văn bản pháp luật là một trong những  nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phù hợp với tình hình mới. Việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình, nhận thức của các đối tượng được tuyên truyền. Trong đó cần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của người dân đối với pháp luật. Tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ vai trò của pháp luật trong cuộc sống để nhân dân hiểu và tôn trọng pháp luật và chấp hành đúng pháp luật. Cần tăng cường nâng cao hiệu quả của Tủ sách pháp luật ở các cơ quan ban ngành  để cán bộ và nhân dân thường xuyên cập nhật các thông tin, nội dung mới của các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện và áp dụng thống nhất luật trong đời sống xã hội.

          - Cầnxác định rõ trách nhiệm trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tạo cơ sở pháp lý, cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành nâng cao trách nhiệm của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội CCB, Hội nông dân.... trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ đoàn viên, hội viên. 

- Xây dựng chương trình phổ biến pháp luật  thống nhất cho 1 năm.

Việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, có chương trình, kế hoạch cụ thể, tránh tình trạng làm chỉ có tính phong trào.

Một số hình thức cụ thể:

- Ban chỉ đạo tuyên truyền phổ biến GD pháp luật  biên soạn tài liệu giáo dục pháp luật, bổ sung các nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Giáo dục pháp luật thông qua lồng ghép vào nội dung tuyên truyền Pháp luật thông qua  sinh hoạt các câu lạc bộ và báo cáo chuyên đề...

- Tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng hoá các loại hình phổ biến pháp luật (kết hợp thông qua băng hình, thông qua các diễn đàn sân khấu hóa, tổ chức các câu lạc bộ về các chủ đề pháp luật, tham gia các cuộc thi...).

- Duy trì chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật hàng tuần.

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá thành tích đối với các ngành đoàn thể, các đơn vị, bao gồm tất cả các lĩnh vực: an ninh, chính trị, trật tự, môi trường trong sạch, không có ma tuý, tội phạm, hoạt động vui chơi giải trí TDTT, văn nghệ...

- Về phía các cơ quan chức năng  cần có biện pháp và hình thức xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật để răn đe, nâng cao hiệu quả giáo dục.

Việc hình thành ý thức pháp luật cho nhân dân có thể  bằng nhiều con đường khác nhau. Nếu được Lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể quan tâm thích đáng chắc chắn kết quả phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân sẽ được  nâng cao có hiệu quả.

*. Kết quả thực hiện:Sau khi vận dụng các biện pháp này vào phổ biến GD pháp luật cho nhân dân nhận thức về pháp luật của nhân dân được nâng lên, số vụ việc vi phạm pháp luật giảm.

 C- KẾT LUẬN – BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

Hoạt động phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân còn mang tính vụ việc, thiếu sự quan tâm thật sự, chưa đúng mức, chưa đầu tư của một  số cán bộ còn thiếu kinh nghiệm.

Sự phối hợp giữa các cấp các ngành các tổ chức đoàn thể trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân chưa hình thành có khoa học và đi vào nề nếp, thường xuyên.

 Nguyên nhân

*. Nguyên nhân khách quan.

Ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong xã hội nói chung chưa cao. Tình hình vi phạm pháp luật có nhiều diễn biến phức tạp, việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nhiều nơi, nhiều chỗ chưa nghiêm, tác động đến tâm lý, tình cảm, nhận thức chung của nhân dân.

Thể chế cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đủ, chưa mạnh. Hệ thống pháp luật còn chồng chéo, lạc hậu, chất lượng chưa cao.

*.  Nguyên nhân chủ quan.

-  Nhận thức về vị trí, vai trò của  công tác phổ biến giáo dục pháp luật của một bộ phận cán bộ và các đoàn thể  được tiến hành chưa thường xuyên, liên tục, thiếu tính chủ động, sáng tạo và còn phụ thuộc vào chỉ đạo của BCĐ.

- Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật  thiếu tính đa dạng, chưa thực sự góp phần đổi mới nội dung, chương trình.

Trên đây là một số biện pháp phổ biến GD pháp luật trong nhân dân. Tôi mạnh dạn viết lên ý kiến về đề tài của mình và đưa ra đây để đồng nghiệp và Hội đồng cùng tham khảo. Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp  quý đồng nghiệp, các vị trong Hội đồng khoa học để tôi có dịp bổ sung, sửa chữa và tích luỹ thêm được nhiều kinh nghiệm hay. Trong phạm vi đề tài còn mang nhiều tính chủ quan và không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy tôi rất mong sự đóng góp chân thành của  Hội đồng khoa học và quý đồng nghiệp.

Tôi chân thành cảm ơn!     

                                                            Ngũ Hùng, ngày 09 tháng 11 năm 2013

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

NGƯỜI VIÊT

Nguyễn Xuân Hoàng                                                 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Một số văn bản và văn kiện đại hội đảng về công tác chỉ đạo thực hiện phổ biến GD PL.

2. Một số bài viết tham luận trên internet về công tác GD pháp luật.

3.  Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp trong cơ quan.

Tác giả bài viết: Xuân Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 61 trong 15 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn